artguide

Beijing / Dongcheng

artguide
 • Arrow Factory 箭厂空间

  38 Jianchang Hutong / arrowfactory.org.cn
  Tue - Sun 11am to 6pm

 • Aye Gallery 也云画廊

  Room 601, Unit 3, Yong He Garden, Yard 3, Dong Bin He RoadAn Ding Men  / +861084221726 / www.ayegallery.com
  Tue - Sun 10am to 6pm

 • Galerie Paris-Beijing

  5 Qian Yong Kang Hu Tong DongZhiMen, Dong Cheng Qu  / +861064018782 / www.galerieparisbeijing.com/
  Tue - Sat 11am to 7pm

 • Intelligentsia Gallery 智先画廊

  Dongwang Hutong #11  / +8618310754745 / intelligentsiagallery.com

  Sara Ludy, Garcia Frankowski, Oliver Haidutschek, Xiao Xiao, Ren Zhitian NEWNEWSPEAK

  Jul 25 - Aug 31, 2015

  Works by Sara Ludy, Garcia Frankowski, Xiao Xiao, Ren Zhitian, The Collective, William Lee, Ju Anqi, Wu Juehui, the Collective