artguide

Beijing / Dongcheng

artguide
 • Arrow Factory 箭厂空间

  38 Jianchang Hutong / arrowfactory.org.cn
  Tue - Sun 11am to 6pm

  Noah Sheldon Perpetual Chimes

  Mar 15 - May 15, 2017

 • Aye Gallery 也云画廊

  Room 601, Unit 3, Yong He Garden, Yard 3, Dong Bin He RoadAn Ding Men  / +861084221726 / www.ayegallery.com
  Tue - Sun 10am to 6pm

  Zhao Gang

  Mar 5 - May 5, 2017

 • Intelligentsia Gallery 智先画廊

  Dongwang Hutong #11  / +8618310754745 / intelligentsiagallery.com

 • Yishu 8

  Former Sino-French University / yishu-8.com

  Li Tingting L'Orange N'est Pas Le Seul Fruit

  Apr 8 - May 5, 2017