Shirin Neshat, Women without Men, 2009. Trailer.

    Shirin Neshat

    1:51

    The trailer for Shirin Neshat's Women without Men (2009).