Trailer for Takako Matsumoto’s Near Equal Yayoi Kusama: I Adore Myself, 2008

    Takakao Matsumoto

    2008, 1:10

    Trailer for Takako Matsumoto’s Near Equal Yayoi Kusama: I Adore Myself (2008).