John Whitney, Permutations, 1966

    John Whitney

    1966, 7:28

    John Whitney, Permutations, 1966.