Thomas Nozkowski On a Hike

The artist Thomas Nozkowski takes us on a hike to explain where he receives his inspiration.